DESCRIPCIÓ DEL DIDAC

Paraules que conté el DIDAC
El DIDAC és un diccionari pensat per a aprendre català i per a resoldre els exercicis propis de l'aprenentatge d'una llengua. Les 15.134 entrades que conté són paraules usuals en la comunicació quotidiana i en les àrees de coneixement de l'ensenyament obligatori.

El DIDAC conté també unes 5.500 paraules sense definició relacionades amb les entrades. Per això el DIDAC conté un total d'unes 20.500 paraules. En els casos en què aquestes paraules relacionades tenen alguna dificultat ortogràfica, se'n presenta la forma femenina i la masculina. Per exemple, a sota de l'entrada psicologia hi ha les formes psicòleg i psicòloga: s'ofereix la forma femenina perquè pot ser útil comprovar-ne l'ortografia, però no es defineix la professió perquè el seu significat és fàcilment deduïble del significat que s'ha explicat a l'entrada. Això permet observar els mecanismes de formació de paraules sense carregar el diccionari d'informació innecessària.

Com a diccionari d'aprenentatge, el DIDAC conté, en general, paraules que pertanyen a la llengua normativa, però també alguna paraula estrangera d'ús molt freqüent; en aquests casos, en la definició s'aclareix que es tracta d'una paraula que no pertany al català.

La selecció de paraules del català que ofereix el DIDAC incorpora la variació característica de qualsevol llengua; per això hi podem trobar paraules i accepcions característiques de diverses èpoques, de diverses zones geogràfiques, de diverses àrees temàtiques i de diversos registres. Quan això passa, en les definicions hi figuren expressions del tipus: actualment s'usa poc, es diu en expressions formals, es diu al País Valencià, es fa servir com un insult, en química, etc.

Il·lustracions del DIDAC
El paper de les il·lustracions en un diccionari com el DIDAC no és només decoratiu i motivador. El DIDAC conté 400 il·lustracions situades al costat de les paraules definides i que completen la definició. A més, conté 40 làmines il·lustrades que permeten, d'una banda, observar les coses a què es refereix el diccionari en la situació normal on es troben i, d'altra banda, consultar el vocabulari sobre un tema determinat quan no se sap o no es recorda la paraula que es busca i no es pot consultar alfabèticament.

Definicions del DIDAC
Les definicions del DIDAC són fàcilment comprensibles, són escrites en un llenguatge senzill i planer i expliquen els significats a partir dels trets que han semblat més evidents. Hi ha també explicacions que incorporen informació cultural que permet augmentar el coneixement de la llengua alhora que augmenta el coneixement del món. (D'un animal s'explica si és gran o petit, quin aspecte té, on sol viure i característiques "curioses" com si es menja, com se sol cuinar, si apareix en algunes obres literàries, etc.)

Informacions complementàries
A més de les explicacions de les paraules, el DIDAC conté moltes altres informacions útils per a estudiar llengua o per a escriure.

En primer lloc, ofereix informació abundant sobre ortografia: cada entrada va acompanyada de tota la seva flexió. Això permet saber amb un cop d'ull si una paraula pot tenir dues, tres o quatre formes i veure com s'escriuen sense haver de conèixer quina norma ortogràfica s'ha de fer servir en cada cas per a la formació del plural o del femení. A mes, a la columna del costat de les explicacions, hi ha notes que informen sobre dificultats ortogràfiques especials: paraules homòfones, excepcions de normes ortogràfiques, paraules que s'assemblen a l'equivalent castellà, però que s'escriuen amb una ortografia diferent, paraules amb dues formes de plural admeses, etc.

D'altra banda, el DIDAC informa sobre la morfologia de les paraules a través de l'estructuració mateixa de les entrades. En el cas de paraules com davant, que són variables o invariables segons la categoria gramatical a què pertanyen, la separació de les diferents accepcions en dues entrades permet observar molt clarament que es tracta d'una paraula invariable quan és preposició i adverbi, però variable quan és nom.

En el cas dels verbs, el DIDAC en dóna la conjugació sencera fent clic sobre la paraula verb.

Finalment, el DIDAC conté una gran quantitat d'informació gramatical. D'una banda, totes les accepcions de totes les paraules, locucions i frases fetes porten indicada, clarament i sense abreviatures, la categoria gramatical; i les locucions i frases fetes es remarquen amb negreta. D'altra banda, les definicions i explicacions del DIDAC mostren les possibilitats de combinació de la paraula de l'entrada amb altres paraules.

En el cas dels noms, en la primera accepció s'observa quina mena de determinant porta habitualment aquell nom: si s'acostuma a dir un, com un got, el, com el saber, o els, com els diners; si és una paraula femenina, masculina, o pot tenir els dos gèneres, com serpent; o si el gènere depèn de si ens referim a un ésser femení o masculí, com en el cas dels noms de les professions. Si en les altres accepcions del nom, el determinant habitual és el mateix que en la primera, el determinant no es torna a repetir; però si és diferent, s'indica, com, per exemple, en el cas de les accepcions el turisme i un turisme.

El DIDAC conté moltes altres informacions gramaticals. Les seves explicacions mostren els usos més habituals de les paraules definides. En el cas d'un adjectiu, es pot observar quin tipus de nom sol qualificar o com diverses accepcions qualifiquen diversos noms. En el cas d'un verb, es pot observar quin subjecte sol tenir, quins complements demana, si el verb es pot construir pronominalment o no (hi ha un exemple de construcció pronominal sempre que és possible) o quina preposició és l'exigida pel verb, en el cas dels verbs de règim preposicional.

En general, les definicions dels adverbis, preposicions, conjuncions, interjeccions, determinants i pronoms no mostren el funcionament gramatical de la paraula. Per això, en aquests casos el DIDAC ofereix exemples destacats en cursiva que permeten deduir com s'usen aquestes paraules.

El DIDAC vol ser una eina útil per als estudiants i altres persones que aprenen la llengua; per això, també conté anotacions complementàries sobre altres característiques gramaticals de les paraules. Aquestes anotacions poden aparèixer en el marge esquerre o bé en la definició, i informen dels verbs que són pronominals o defectius, de les paraules que es poden contraure o apostrofar, que formen part de perífrasis verbals, que van combinades sempre amb una altra paraula, etc.

Tota la gran quantitat d'informació sobre la llengua que el DIDAC presenta d'una manera fàcil i clara serveix per a aprendre català, però també per a reflexionar sobre com funcionen les llengües i per a acostumar-se a consultar els diccionaris i obtenir-ne tota la informació que poden donar.

CODIS VISUALS

            làmina amb una il·lustració de la paraula

 paraules de la mateixa família de la paraula definida

verb         conjugació completa del verb