AUTORS

Direcció
M. Teresa Cabré i Castellví

Coordinació
Marta Albaladejo i Mur

Redacció
Marta Albaladejo i Mur
Marta Folia i Campos
Emili Pascual i Ferrando

Il·lustració
Jordi Vila i Delclòs

 

© 1995, 2001 Enciclopèdia Catalana, SA
Diputació, 250 - 08007 Barcelona
secedit@grec.com
www.enciclopedia-catalana.com